دفتر بهبود کیفیت

مسئول واحد :

اعظم فرمانی

کارشناس ارشد پرستاری

 

کارشناس واحد :

اعظم افشاریان

کارشناس پرستاری