مسئول آزمایشگاه :

زهرا عظیمی

کارشناس علوم آزمایشگاهی