مدیریت

مدیر بیمارستان :

احمدعلی طاهراصلانی

کارشناس پرستاری

تلفن دفتر : 48227131