شریف 3

انعقاد قرارداد با باشگاه ورزشی ایران بانو
با موافقت ریاست محترم شبکه جهت استفاده بانوان محترم قراردادی با باشگاه ورزشی ایران بانو منعقد گردید.
۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰:۴۰
برگزاری دوره آموزشی تغذیه سالم
در تاریخ 13 آذر ماه کارگاه تغذیه سالم جهت کلیه پرسنل در سالن اجتماعات برگزار گردید
۱۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۰

اداری اعتباربخشی
اطلاعیه آموزش