واحد امور مالی

مسئول امور مالی :

حمید رضا درخشان خواه

کارشناس حسابداری

تلفن تماس : 48223054