دکتر خالدیدکتر ادریس خالدی متخصص اطفال رئیس بیمارستان شهید دکتر چمران شهرستان کنگاور

پزشک عمومی شهید بهشتی

تخصص کودکان کرمانشاه

طرح عمومی چابهار رییس مرکز نگور

دو سال پزشک اورژانس و دیالیز و سی سی یو بیمارستان امام رضا

یکسال رییس مرکز چنار کرمانشاه