واحد منابع انسانی

مسئول منابع انسانی :

مسعود میرزایی

کارشناس مدیریت

تلفن دفتر : 48224770