مدیریت

مدیر بیمارستان :

عابد شهسواری

تلفن دفتر : 48227131