دفتر بهبود کیفیت

مسئول واحد :

اعظم افشاریان

کارشناس پرستاری

 

کارشناس واحد :

اعظم فرمانی

کارشناس پرستاری

مروری بر شرح وظایف دفتر:       

 

◊شرح وظایف واحد تدوین برنامه استراتژیک مجتمع با مشارکت واحدها و بخش ها و مدیران ارشد
◊تدوین برنامه های بهبود کیفیت و عملیاتی مجتمع با مشارکت بخش ها و واحدها به صورت سالانه
◊مستند سازی فرآیندهای جاری بیمارستان
◊ارتقای فرایندهای مشکل دار با مشارکت صاحبان فرآیند
◊مشارکت در مستند سازی اقدامات بیمارستان جهت ارزیابی عملکرد سالانه بیمارستان
◊مشارکت در استقرار استانداردهای اعتبار بخشی (آموزش چهره به چهره و گروهی مفاهیم مختلف اعتبار بخشی و سنجه های مربوطه به ◊مسئولین بخش ها و واحدها ، آموزش و پایش تمام سنجه ها)
◊پایش پیشرفت اهداف عملکردی و استراتژیک مجتمع به صورت منظم
◊تدوین و سپس جمع آوری و پایش شاخص های عملکردی و برنامه ای مجتمع و گزارش شاخص ها
◊بازنگری در تدوین شاخص ها به صورت سالانه
◊بازدیدهای هفتگی ایمنی بیمار از بخش ها و واحدهای مجتمع و گزارش موارد نقص مشاهده شده به مسئولین واحدها و مسئول ایمنی بیمار
◊تدوین و بازنگری روش های اجرایی و دستورالعمل های بخش ها و واحدها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی
◊برنامه ریزی جهت برگزاری کلیه کمیته های مجتمع
◊برنامه ریزی در خصوص برگزاری کلیه کمیته های مجتمع
◊تدوین تقویم زمانبندی برگزاری به صورت ماهانه،
◊مشارکت در انتخاب دستورجلسات با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی و ضرورت واحدها
◊تدوین آیین نامه کمیته ها به صورت سالانه
◊شرکت در تمام کمیته های برگزار شده

◊ارسال صورتجلسات و اخبار کمیته ها پس از تایید