ریاست و مدیریت بیمارستان شهید دکتر چمران

دکتر خالدیدکتر ادریس خالدی رییس بیمارستان شهید دکتر چمران

متخصص اطفال