پزشکان متخصص بیمارستان شهید دکتر چمران کنگاور

متخصص اطفال : دکتر ادریس خالدی 

                        دکتر مجید گودینی