محور اول: دریافت محصول و خدمات سلامت حق بیمار است.

محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد .

محور سوم :حق انتخاب و تصمیم گیری ازادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود .

محور چهارم : ارایه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد .

محور پنجم : دسترسی به نظام کارامد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .